Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van producten of diensten door EVTools (de “Algemene Voorwaarden”). EVTools B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89537122, en wordt hierna aangeduid als “EVTools”.

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst hebben de begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis.

(a) Aanbod: een concrete en specifieke aanbieding of offerte van EVTools om Producten en/of Diensten aan de Klant te leveren.
(b) Gebruikerslogin: het inlogaccount waardoor de Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten.
(c) Add-ons: de door EVTools aangeboden en door Klant gekozen aanvullende toepassingen.
(d) Gebruiker: de door de Klant tot het gebruik van het Gebruikerslogin gemachtigde personen of entiteiten, waaronder andere partijen dan Klant zelf.
(e) Diensten: alle diensten, inclusief Software as a Service, die EVTools levert op basis van de Overeenkomst, met uitzondering van diensten van derden die de Klant rechtstreeks van die derde partij heeft gekocht.
(f) Klant: de rechtspersoon die de Producten en/of Diensten van EVTools afneemt.
(g) Overeenkomst(en): de tussen EVTools en Klant overeengekomen afspraken over de levering van Producten en Diensten door EVTools aan de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
(h) Producten: alle producten, inclusief gebruiksrechten, die EVTools op basis van de Overeenkomst levert, met uitzondering van producten van derden die de Klant rechtstreeks van die derde partij heeft gekocht.
(i) Vertrouwelijke informatie: de inhoud van de Overeenkomst en alle gegevens die afkomstig zijn van of betrekking hebben op de partijen en/of hun relaties en die aan de andere partij worden verstrekt of anderszins aan die partij bekend worden in het kader van de Overeenkomst. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan persoonsgegevens, concepten, teksten, afbeeldingen, werkprocessen en specificaties van Producten en Diensten.

2. Algemene bepalingen en toepassingsbereik

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen EVTools en Klant, met inbegrip van Overeenkomsten, in het kader waarvan EVTools Producten en/of Diensten aan Klant levert. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

2.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen EVTools en Klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het doel en de betekenis van de nietige of vernietigde bepaling. Vertraging, verzuim of nalatigheid bij de uitvoering van enige bepaling van de Overeenkomst door EVTools wordt niet beschouwd als een verklaring van ongeldigheid en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van EVTools.

2.4 Indien en voor zover EVTools producten of diensten van derden aan Klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen EVTools en Klant met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2.5 In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.6 EVTools kan deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden voor de levering van Producten van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen worden 30 dagen na verstrekking door EVTools aan Klant geacht te zijn aanvaard door Klant en zijn vanaf dat moment van toepassing op de Overeenkomst, tenzij Klant tegen dergelijke wijzigingen of aanvullingen binnen 30 dagen na verstrekking daarvan door EVTools schriftelijk bezwaar maakt.

3. Aanbod en aanvaarding van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere verklaringen van EVTools zijn pas bindend na bevestiging door EVTools, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door EVTools. Door de bevestiging van een Aanbod door EVTools wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten en erkent de Klant dat deze Algemene Voorwaarden daarop van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Door de uitvoering van een Aanbod door EVTools met toestemming van de Klant, wordt de Overeenkomst ook geacht te zijn gesloten en erkent Klant dat deze Algemene Voorwaarden daarop van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 EVTools is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het Aanbod.

4. Verplichting tot verstrekken van informatie en medewerking van de Klant

4.1 Ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst door EVTools, verstrekt de Klant aan EVTools steeds alle gegevens of informatie die EVTools nuttig, noodzakelijk of wenselijk acht en verleent Klant tijdig haar volledige medewerking. Indien de Klant zijn eigen personeel inzet in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst, beschikken deze personeelsleden over de nodige kennis, expertise en ervaring. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanhaken en communiceren met externe stakeholders.

4.2 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, software, hardware van de Klant, is de Klant verantwoordelijk voor de keuze van de juiste middelen die voor het doel nodig zijn en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan, alsook voor de koppeling van deze systemen met de Producten en Diensten, tenzij anders overeengekomen. EVTools is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van transmissiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, is EVTools gerechtigd om aan de Klant toegangs- of identificatiecodes toe te kennen. EVTools is gerechtigd de toegekende toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor deze codes en behandelt deze als vertrouwelijk en met de nodige zorgvuldigheid en maakt deze codes alleen bekend aan geautoriseerde personeelsleden. EVTools is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, behalve wanneer misbruik mogelijk was als gevolg van een handelen of nalaten van EVTools.

4.4 De Klant is verantwoordelijk voor het aanmaken dan wel toewijzen van een relevant Gebruikerslogin, indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van Diensten of Producten, alsook verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik van het Gebruikerslogin door, haar Gebruikers. De Klant dient er op toe te zien dat de Gebruikers de toepasselijke gebruikersvoorwaarden accepteren en de Klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten en Diensten door de Gebruikers. Het aan het Gebruikerslogin gekoppelde e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie richting eindgebruikers.

4.5 De Klant is gerechtigd het in de Overeenkomst genoemde aantal Gebruikers binnen het Gebruikerslogin de toegang tot de Producten en/of Diensten te verschaffen. Als blijkt dat het aantal Gebruikers hoger is dan het aantal in de Overeenkomst opgenomen Gebruikers, is EVTools gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig dienovereenkomstig te wijzigen en stelt de Klant daarvan in kennis. De Klant is gerechtigd om gedurende 30 dagen na de kennisgeving de wijziging ongedaan te maken. EVTools blijft in dat geval gerechtigd compensatie van de Klant te verlangen tegen het dan geldende tarief voor de periode waarin het aantal Gebruikers hoger is geweest dan toegestaan, dan wel het aantal Gebruikers dat het toegestane aantal Gebruikers overschrijdt te verwijderen binnen een redelijke termijn na kennisgeving aan Klant.

4.6 De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten aanvragen, verkrijgen en behouden van de (software)licenties, goedkeuringen, vergunningen en certificaten van derden en accreditaties benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Uitvoering Overeenkomst

5.1 EVTools zal de Overeenkomst uitvoeren met de zorgvuldigheid die mag worden verwacht van een redelijk handelende, competente leverancier in vergelijkbare omstandigheden en onder vergelijkbare contractuele voorwaarden.

5.2 Alle Diensten van EVTools worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst EVTools uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven alsook een verwijzing is opgenomen dat hierbij is afgeweken van dit artikel in de Algemene Voorwaarden.

5.3 EVTools spant zich er redelijkerwijs voor in om de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door EVTools genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data gelden steeds als streefdata, binden EVTools niet en hebben steeds een indicatief karakter.

5.4 EVTools staat er niet voor in dat de Diensten of Producten die in het kader van de Overeenkomst aan de Klant worden geleverd en door de Klant worden gebruikt, vrij zijn van gebreken en volledig zonder onderbrekingen functioneren. EVTools brengt nieuwe versies van de door haar aangeboden Producten en Diensten uit, al dan niet op basis van de input of verzoeken van de Klant, die automatisch bij Klant worden geïmplementeerd.

5.5 De door EVTools aangeboden Product en Diensten worden niet exclusief aan de Klant aangeboden. Gegevens van de Klant zijn niet inzichtelijk voor andere gebruikers dan de Gebruikers en Klant.

5.6 EVTools aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor het behalen van de door Klant beoogde resultaten. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de door EVTools geleverde Producten en/of verrichte Diensten en de wijze waarop de resultaten hiervan door Klant worden ingezet.

5.7 EVTools zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat personeel en freelancers die worden ingezet voor de levering van Diensten voldoende beschikbaar en gekwalificeerd zijn, en over de relevante opleiding, deskundigheid en ervaring beschikken.

6. Acceptatie

6.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Klant de Diensten en Producten in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

7. (Intellectueel) eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, (opleidings)materiaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij EVTools, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die uitdrukkelijk zijn toegekend bij deze Algemene Voorwaarden en de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en die dwingendrechtelijk voortvloeien uit de wet.

7.2 EVTools verleent hierbij aan Klant en de Gebruikers een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht om het Product en de Diensten te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en voor het aantal Gebruikers zoals volgt uit de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht vervalt indien Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

7.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen van EVTools (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

7.4 Klant stemt er mee in dat EVTools de naam en het logo van Klant mag gebruiken voor promotiedoeleinden van EVTools en Klant verleent hierbij aan EVTools een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor dergelijk gebruik. Deze promotiedoeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, social media, website, portfolio en promoties.

8. Persoonsgegevens

8.1 Partijen zullen hun specifieke verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens binnen het kader van de uitvoering van de Diensten en/of levering van de Producten nakomen.

8.2 Indien de toepasselijke wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, kunnen partijen nadere afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van een verwerkersovereenkomst.

9. Meerwerk

9.1 In de Overeenkomst is de omvang van de Producten en Diensten en het aantal corresponderende uren opgenomen. EVTools kan op verzoek of met voorafgaande toestemming van de Klant werkzaamheden verrichten of producten of diensten leveren die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, waaronder aanvullende implementatiewerkzaamheden, dan wel uitloopwerkzaamheden. Voor dit meerwerk is Klant de in de Overeenkomst genoemde (uur)tarieven verschuldigd. Waar EVTools tijdens het proces merkt dat meerwerk in de vorm van uitloopwerkzaamheden gewenst is, maakt EVTools dit van tevoren kenbaar.

9.2 EVTools is niet gehouden om een verzoek tot het verrichten van meerwerk te accepteren. EVTools kan verlangen dat partijen een aparte overeenkomst sluiten voor de verrichting van het meerwerk.

9.3 Meerwerk als bedoeld in dit artikel kan van invloed zijn op het verwachte of overeengekomen tijdstip van voltooiing van Diensten of levering van Producten, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en EVTools. Bij de uitvoering van meerwerk wordt dit door Klant aanvaard.

9.4 Voor zover in de Overeenkomst een vaste prijs is afgesproken voor de door EVTools te verrichten werkzaamheden, informeert EVTools Klant desgevraagd schriftelijk over de financiële gevolgen voor het in dit artikel bedoelde meerwerk.

10. Betaling

10.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere toepasselijke belasting- en overige overheidsheffingen en inclusief reis- en verblijfkosten, bureaukosten, opslagen, transport- en/of verpakkingskosten. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en de Klant dient alle betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders overeengekomen.

10.2 De vergoedingen van door EVTools geleverde Diensten of Producten zijn elke kalendermaand achteraf verschuldigd op basis van nacalculatie. De Klant dient de verschuldigde bedragen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum te betalen. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betaling of verrekening van verschuldigde bedragen.

10.3 De door EVTools gehanteerde uurtarieven kunnen ieder jaar per 1 januari worden gewijzigd. In aanvulling op andere prijswijzigingen is EVTools bij verlenging na het eerste jaar ieder opvolgend jaar gerechtigd een prijscorrectie toe te passen op basis van de CBS dienstenprijsindex, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

10.4 De door Klant verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande opeisbare factuur, ook als Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

10.5 Klant kan de gefactureerde bedragen redelijkerwijs betwisten door EVTools hierover schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende betwiste factuur te informeren, onder vermelding van het betwiste bedrag en een onderbouwing van de betwisting. Partijen treden dan in overleg over het betwiste bedrag, waarbij geldt dat betwisting niet tot schorsing van de in artikel 12.6 vermelde betalingstermijn leidt. EVTools kan het betwiste bedrag (gedeeltelijk) terugbetalen indien en voor zo ver EVTools meent dat de betwisting gegrond is.

10.6 Klant is bij niet-betaling van de factuur zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling vereist is de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien Klant na een aanmaning of ingebrekestelling nalaat het verschuldigde bedrag te voldoen, kan EVTools een incassotraject starten, in welk geval Klant naast het totaal verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten en kosten die door externe deskundigen zijn gemaakt.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Iedere partij zal zorgdragen dat alle Vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. De partij die dergelijke Vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

11.2 De in artikel 11.1 genoemde verplichting is niet van toepassing op informatie die:
(a) zich in het publieke domein bevindt op het moment dat het bekend werd gemaakt of in het publieke domein zal komen door geen enkele handeling of nalaten van de ontvangende partij; of
(b) bij de ontvangende partij zonder beperking bekend was, op het moment van de bekendmaking.

11.3 Partijen mogen Vertrouwelijke informatie delen met een derde partij indien en voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting of aan een verzoek van een onafhankelijke toezichthoudende instantie of autoriteit met gezag over die partij. Voor zover toegestaan, stelt de partij die de informatie dient te verstrekken de andere partij onmiddellijk op de hoogte van een dergelijk verzoek of een dergelijke verplichting en treden partijen in overleg over de inhoud van de verstrekking.

11.4 Aan het einde van de Overeenkomst zal elke partij, naar aanleiding van een verzoek daartoe van de andere partij, alle Vertrouwelijke informatie verwijderen of teruggeven die zij van de andere partij heeft ontvangen.

11.5 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na afloop of beëindiging van de Overeenkomst zal elk van de partijen geen medewerkers van die andere partij in dienst nemen of anderszins inschakelen die, direct of indirect, betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

12. Audit

12.1 Het is EVTools toegestaan het gebruik van de Gebruikerslogins door de Klant aan een audit te onderwerpen. De Klant zal haar medewerking verlenen aan een dergelijke audit door EVTools toegang te verschaffen tot de voor de audit relevante informatie. De audit mag de normale bedrijfsvoering van de Klant niet onredelijk belemmeren. Partijen dragen ieder hun eigen kosten voor de uitvoering van de audit.

12.2 Indien uit onderzoek van EVTools, waaronder een audit, volgt dat de Klant het maximale aantal toegestane Gebruikers heeft overschreden, dient de Klant EVTools met terugwerkende kracht voor dat aantal te vergoeden. EVTools kan, in aanvulling op de terugbetaling, tevens een boete opleggen ter hoogte van 25% van de gemiste inkomsten uit de periode waarin de Klant een hoger aantal Gebruikers toegang heeft geboden tot het Gebruikerslogin dan is toegestaan.

13. Vrijwaring

13.1 Klant vrijwaart EVTools volledig voor alle kosten, uitgaven en schade die EVTools lijdt of heeft geleden als gevolg van:
(a) alle mogelijke vorderingen van klanten van Klant en andere derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit de niet nakoming van een verplichtingen of garantie uit hoofde van de Overeenkomst door Klant, of uit enige andere nalatigheid, ander verwijtbaar handelen of nalaten door Klant;
(b) fraude, misbruik of ander onrechtmatig gebruik van de Producten en/of Diensten, waaronder begrepen zodanig gebruik dat door toedoen van Klant inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, tenzij de in dit artikel bedoelde schade te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van EVTools uit hoofde van de Overeenkomst of aan de naleving van wet- en regelgeving door EVTools zelf.

13.2 EVTools vrijwaart Klant voor alle claims van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat een Product inbreuk maakt op een aan hen toebehorend intellectueel eigendomsrecht, op voorwaarde dat Klant (i) EVTools onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van dergelijke claims en (ii) de afhandeling, met inbegrip van eventuele schikkingen, volledig aan EVTools overlaat. Klant zal EVTools de daartoe benodigde volmachten, informatie en medewerking verlenen zodat EVTools zich, indien nodig in naam van Klant, tegen dergelijke claims kan verweren. Deze vrijwaring geldt niet voor zover de claim betrekking heeft op wijzigingen die door Klant, of de door een derde partij namens Klant, bij gebreke van voorafgaande schriftelijke toestemming van EVTools zijn aangebracht in het betreffende Product. Alle andere of verdergaande verplichtingen tot vrijwaring van EVTools zijn uitgesloten. Ingeval van aanspraken en claims is dit het enige rechtsmiddel van Klant.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De totale aansprakelijkheid van EVTools wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst of op iedere andere rechtsgrond, waaronder mede begrepen iedere schadevergoeding en het niet-nakomen van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal de door de Klant te betalen vergoedingen in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van het schadebrengende feit. Aansprakelijkheid van EVTools voor alle andere vormen van schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade als gevolg van claims van klanten van Klant en software van derden is uitgesloten. Deze uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EVTools.

14.2 De bepalingen in dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, gelden ook ten behoeve van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die door EVTools bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.

15. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

15.1 EVTools kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling opzeggen indien:
(a) zich een directe of indirecte wijziging in de beslissende zeggenschap over het bedrijf van Klant voordoet;
(b) ten aanzien van Klant, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, een faillissementsaanvraag is ingediend, Klant onherroepelijk failliet gaat, de onderneming van Klant wordt ontbonden of geliquideerd anders dan in het kader van een herstructurering of fusie van ondernemingen.

15.2 Ieder der partijen is slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere partij, in de gevallen waarin de wet voorschrijft. EVTools is slechts in verzuim nadat Klant EVTools schriftelijk in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste 30 dagen en EVTools binnen die redelijke termijn er niet in is geslaagd na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EVTools in staat is om adequaat
te reageren.

15.3 Bedragen die voor de beëindiging van de Overeenkomst zijn gefactureerd in verband met vóór de beëindiging naar behoren geleverde Producten of Diensten blijven verschuldigd. Bij beëindiging van de Overeenkomst op welke wijze dan ook heeft Klant recht op terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen. Restitutie voor een overschot aan afgenomen, niet-gebruikte (inactieve) Gebruikers is niet mogelijk.

16. Overig

16.1 Alle kennisgevingen worden schriftelijk gedaan, waaronder begrepen per e-mail. Mondelinge kennisgevingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk worden bevestigd.

16.2 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.3 De bevoegde rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst